67 Following

Sumudu Sahan Weerasuriya

Software Engineer @ WSO2 | 2nd Runner-Up of WSO2 Certified Employee of the Year — 2021 | 10X WSO2 Certified | BIT(UCSC) | DiHN | OCPJP